dissabte, 14 d’agost del 2010

NITS A LA FRESCA: DISSABTE 19 D'AGOST A LES 21:30, WHISKY FACILE


Whisky facile no és un grup corrent. Prenen el seu nom d’una de les celebrades cançons del cantant italià Fred Buscaglione i basen el seu repertori en versions de la música popular italiana dels anys 50 i 60: el mateix Buscaglione, Doménico Modugno o el napolità Renato Carosone.

Formats a l’any 2006, els Whisky facile presenten un espectacle on hi trobareu l’ambient i la frescura dels cabarets i sales d’espectacles italianes d’aquells anys, on els sons importats d’Amèrica es mesclaven sovint amb tarantel·les i música tradicional. Bona música i diversió assegurades, no hi falteu!

Per a més informació:
www.myspace.com/whiskyfacile


divendres, 6 d’agost del 2010

XXXII Certamen d'Arts Plàstiques i Visuals Vila de Binissalem


Aquí teniu les bases del XXXII Certamen d'Arts Plàstiques i Visuals Vila de Binissalem. A tots i totes les participants al certamen, us volem recordar que enguany hi ha novetats: la selecció de les obres finalistes i els premiats es farà mitjançant dossier (vegeu punt n. 4 de les bases).


Esperam els vostres dossiers!


Bases

1. Totes les obres que es presentin han de ser originals i no poden haver estat guardonades, ni exposades, en altres certàmens.
2. El tema de les obres i les tècniques que s’hi emprin han de ser lliures.
3. Cada artista pot presentar una obra com a màxim.
4. La selecció de les obres consta de dues fases:
FASE 1: Selecció de dossiers
Per tal de que el jurat pugui fer la selecció de les obres s’ha de presentar un dossier en paper que constarà de la següent documentació:
- fitxa d’inscripció,
- fotocòpia del DNI,
- un màxim de tres fotografies de la obra presentada,
- un document amb una breu explicació de la obra i del seu muntatge (màxim 5.000 caràcters)
El termini de recepció dels dossiers començarà l’1 d’agost i finalitzarà el dia 4 de setembre al Centre Cultural Can Gelabert, carrer de la Portella s/n Binissalem amb horari de dilluns a divendres de 18 a 21 h .
FASE 2: Selecció d’obres per la exposició i selecció de guanyadors.
Un cop el jurat hagi fet la selecció de dossiers es passarà a la segona fase: es demanarà que les obres seleccionades es lliurin o siguin trameses del 6 a l’11 de setembre al Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem, entre les 18 i les 21 hores, de dilluns a dissabte. Les obres que es trametin per agència s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Binissalem fent constar a la tramesa “Per al Certamen d’Arts Plàstiques –Vila de Binissalem–” i el seu lliurament ha de ser anterior a la finalització de l’esmentat termini. De cada obra s’expedirà el rebut corresponent. Juntament amb l’obra s’ha de presentar un segon dossier que constarà de la següent documentació:
- dossier gràfic d’obra anterior,
- currículum (màxim 10.000 caràcters),
Aquest dossier serà valorat juntament amb l’obra presentada.
5. Les despeses de transport de les obres aniran a càrrec dels concursants. L’Ajuntament no es responsabilitza de qualsevol desperfecte o pèrdua que pugui afectar les obres presentades durant elseu trasllat, emmagatzematge o exhibició, encara que posarà el màxim esment en la seva atenció.
6. Amb les obres seleccionades i guardonades, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Binissalem organitzarà una exposició al Casal de Cultura de Can Gelabert, entre el 18 de setembre i el 31 d’octubre . A l’acte d’inauguració es farà pública la decisió del Jurat. Amb les obres es confeccionarà un catàleg del qual es lliuraran 20 exemplars per artista.
7. L’acte de lliurament de premis se celebrarà el mateix dia de la inauguració, dins del programa d’actes de la XLVI Festa des Vermar.
8. Aquest Certamen està dotat amb els PREMIS següents:
Primer premi “Vila de Binissalem” Patrocinat per l’Ajuntament de Binissalem, 3.500 € i exposició individual al Casal de Cultura Can Gelabert.
Segon premi Patrocinat per Di7 Comunicació i Màrqueting, Ordinador portàtil Apple.
9. Els dossiers que no hagin estat seleccionats podran recollir-se, per part dels propietaris o
dels seus representants autoritzats, entre l’1 d’octubre i el 6 de novembre, de les 17 a les 21 hores i de dilluns a divendres, al Casal de Cultura Can Gelabert.
10. Les obres seleccionades es podran recollir del dia 2 al 9 de novembre al Casal de Cultura Can Gelabert, de les 17 a les 21 hores, prèvia presentació del resguard d’inscripció.
11. Les obres guardonades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Binissalem i de Di7 Comunicació i Màrqueting, respectivament.
12. El jurat estarà compost per artistes i crítics de rellevant trajectòria en el camp de les arts plàstiques, un representant del consistori, un representant de Di7 i el guanyador de l’edició anterior d’aquest certamen. Els membres del jurat es donaran a conèixer oportunament.
13. Els dos premis podran ser declarats deserts i els acords del Jurat seran inapel·lables.
14. Totes les incidències imprevistes en aquestes Bases seran resoltes pel Jurat.
15. El fet de presentar una obra al Certamen d’Arts Plàstiques “Vila de Binissalem” puposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació. No s’acceptaran obres que no s’ajustin a aquestes bases.

Bases

1. Todas las obras que se presenten deben ser originales y no pueden haber sido premiadas ni expuestas en otros certámenes.
2. El tema de las obras y las técnicas que se utilicen deben ser libres.
3. Cada artista puede presentar una obra como máximo.
4. La selección de las obras consta de dos fases:
FASE 1: Selección de dosieres.
A fin de que el jurado pueda hacer la selección de las obras, se debe presentar un dossier en papel, que constará de la siguiente documentación:
Ficha de inscripción, fotocopia del DNI del autor, un máximo de 3 fotografías de la obra presentada, un documento con una breve explicación de la obra y de su montaje (máximo 5.000 caracteres). El plazo de recepción de los dosieres comenzará el día 1 de agosto y finalizará el 4 de septiempre, en el Centre Cultural Can Gelabert, calle de la Portella s/n, Binissalem, con horario de lunes a viernes, de 18 a 21 horas.
FASE 2: Selección de obras para la exposición y selección de ganadores.
Una vez el jurado haya llevado a cabo la selección de dosieres, se procederá a la segunda fase: se solicitará que las obras seleccionadas se entreguen o sean remitidas entre el 6 y el 11 de septiembre al Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem, entre las 18 y las 21 horas, de lunes a sábado. Las obras que se remitan por agencia se deben dirigir al Ajuntament de Binissalem, haciendo constar en el envío “Para el Certamen d’Arts Plàstiques Vila de Binissalem” y su entrega debe de ser anterior a la finalización del plazo señalado anteriormente. Se expedirá el recibo correspondiente a cada obra.
Juntamente con la obra se debe presentar un segundo dossier, que constará de la siguiente documentación:
- dossier gráfico de obra anterior.
- currículum (máximo 10.000 caracteres).
Este dossier será valorado junto con la obra presentada.
5. Los gastos de transporte de las obras correrán a cargo de los concursantes. El Ayuntamiento no se responsabiliza de desperfectos o pérdidas producidos durante el traslado de las obras, almacenamiento o exhibición, aunque pondrá la mayor atención en que no se produzcan.
6. Con las obras seleccionadas y premiadas, el Área de Cultura del Ajuntament de Binissalem organizará una exposición en el Casal de Cultura de Can Gelabert, entre el 18 de septiembre y el 31 de octubre. En el acto de inauguración se hará pública la decisión del jurado. Se elaborará un catálogo de las obras, del cual se entregarán 20 ejemplares por artista.
7. El acto de entrega de premios se celebrará el mismo día de la inauguración, encuadrado en el programa de actos de la XLVI Festa des Vermar.
8. Este certamen está dotado con los siguiente premios:
Primer premio “Vila de Binissalem” Patrocinado por el Ajuntament de Binissalem: 3.500 euros y exposición individual en el Casal de Cultura Can Gelabert.
Segundo premio Patrocinado por Di7 Comunicació i Màrqueting: un ordenador portátil Apple.
9. Los dosieres que no hayan sido seleccionados podrán recogerse, por parte de los propietarios o de sus representantes autorizados, entre el 1 de octubre y el 6 de noviembre, de las 17 a las 21 horas, de lunes a viernes, en el Casal de Cultura Can Gelabert.
10. Las obras seleccionadas se podrán recoger del día 2 al 9 de noviembre en el Casal de Cultura Can Gelabert, de las 17 a las 21 horas, previa presentación del correspondiente resguardo de inscripción.
11. Las obras galardonadas pasarán a ser propiedad del Ajuntament de Binissalem y de Di7 Comunicació i Màrqueting, respectivamente.
12. El jurado estará compuesto por artistas y críticos de relevante trayectoria en el campo de las artes plásticas, un representante del consistorio, un representante de Di7 y el ganador/a de la edición anterior de este certamen. Los miembros del jurado se darán a conocer oportunamente.
13. Los dos premios podrán ser declarados desiertos y los acuerdos del jurado serán inapelables.
14. Todas las incidencias imprevistas en estas bases serán resueltas por el jurado.
15. El hecho de presentar una obra al Certamen d’Arts Plàstiques “Vila de Binissalem” supone la aceptación de estas bases y la renuncia a toda reclamación. No se aceptarán obras que no se ajusten a esas bases.